Ochrana osobních údajů

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek travon.cz. Upozorňujeme však, že za obsah dodaný na naše webové stránky ve formě komentáře pod článkem jsou ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. primárně odpovědní jednotliví uživatelé, pokud však naši společnost upozorníte na závadný obsah takových příspěvků, budeme Vaše upozornění řádně řešit.

Registrací fyzické osoby (dále jen jako „Uživatel“) na internetové stránce travon.cz vzniká vlastníkovi internetových stránek travon.cz (dále jen jako „Provozovatel“) oprávnění zpracovat osobní údaje Uživatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen “GDPR”) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “Zákon”). V této souvislosti je Provozovatel oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu disponující adekvátní personální, technickou, organizační a odbornou způsobilostí, a to na základě písemné smlouvy.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?
Provozovatel internetových stránek travon.cz je Travon s.r.o., IČ: 07963475, Mostecká 1854, 431 11 Jirkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43296 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké zdroje využíváme k získání Vašich osobních údajů?
Zdrojem osobních údajů je Uživatel. Provozovatel získává osobní údaje od Uživatele tím, že je vyplnil a poskytl (i) prostřednictvím zvláštního formuláře na internetové stránce Provozovatele, (ii) že navštěvuje a využívá internetovou stránku Provozovatele, (iii) na základě vzájemné komunikace Uživatele s Provozovatelem.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
Účelem zpracování osobních údajů Provozovatelem je, případně může být (i) uzavření a plnění smlouvy, na základě které budou Uživateli poskytované služby Provozovatele, (ii) plnění právních povinností vyplývajících pro Provozovatele z GDPR, Zákona a jiných všeobecně závazných právních předpisů, (iii) statistickým či analytickým účelům a archivaci, (iv) měření návštěvnosti internetových stránek Provozovatele (např. nástrojem Google Analytics), (v) zlepšování obsahu internetových stránek Poskytovatele a jejich vývoji, (vi) organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích, (vii) efektivní marketingová komunikace, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s tímto účelem, na základe čeho se Uživateli bude zobrazovat na internetové stránce Provozovatele především taková reklama, která je pro Uživatele relevantní a vyhovuje jeho preferencím, a to v závislosti na jeho online aktivitách, (viii) jiný účel, při kterém Uživatel vyjádřil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, (ix) jiný účel, který je slučitelný s účelem, na který byly osobní údaje Uživatele původně získány, (x) mimosoudní i soudní uplatňování, prokazování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo účel jiného oprávněného zájmu Provozovatele v souladu s GDPR a Zákonem.

Právním základem zpracování osobních údajů Uživatele Provozovatelem je (i) plnění smluvních povinností vůči Uživateli, (ii) plnění zákonných povinností Provozovatele, (iii) oprávněný zájem Provozovatele.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Rozsah zpracovávaných osobních údajů Uživatele při registraci na internetové stránky Provozovatele je (i) e-mailová adresa, (ii) jméno a příjmení, (iii) přezdívku, (iv) profilový obrázek a obrázek v pozadí, (v) ostatní údaje zadané v profilu, (vi) statistické údaje u Vašich blogů, (vii) počet získaných bodů v aktivní i skončené soutěži, (viii) poštovní adresa (ulice, orientační číslo, obec, PSČ, stát) a telefonní číslo – pouze pokud se Uživatel zúčastní spotřební soutěže a vyhraje jednu ze soutěžních cen, (ix) IP adresa, (x) údaje o návštěvě a aktivitách na internetové stránce Provozovatele, (xi) údaje získané ze souborů cookies – jen za předpokladu, že na základě cookies dokáže Provozovatel přesně identifikovat Uživatele, (xii) jiné osobní údaje zpracované podle všeobecně závazných právních předpisů.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Provozovatel je oprávněn zpracovávané osobní údaje uchovávat v nezbytném rozsahu a ve formě, která umožňuje identifikaci Uživatele nejdříve po dobu, která je potřebná pro naplnění účelu, pro který se zpracovávají. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace Uživatele a 12 měsíců po jejím zrušení (o zrušení registrace je nutno zvlášť požádat).

Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout?
Provozovatel je oprávněn poskytovat osobní údaje Uživatele v nezbytném rozsahu (i) osobám, které jménem Provozovatele mimosoudně i soudně uplatňují a vymáhají právní nároky Provozovatele, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele, (ii) soudům, soudním exekutorům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, a to za účelem uplatňování a vymáhání právních nároků Provozovatele nebo plnění povinností Provozovatele podle všeobecně závazných právních předpisů, (iii) osobám, které pro Provozovatele zajišťují technický provoz jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury, a to výlučně za tímto účelem, (iv) osobám, které pro Provozovatele zajišťují zabezpečení a ochranu jeho služeb, internetových stránek a informační infrastruktury a toto zabezpečení a ochranu taktéž pravidelně monitorují a testují, a to výlučně za tímto účelem, (v) osobám, které Provozovateli poskytují analytické a statistické služby, a to za účelem zkvalitňování a optimalizace jeho služeb a internetové stránky, (vi) osobám, které Provozovateli poskytují marketingové služby, a to pouze za účelem efektivnější a relevantnější marketingové komunikace Provozovatele.

Jaké máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?
Ve smyslu GDPR a Zákona má Uživatel zejména (i) právo na přístup k údajům, které se o něm zpracovávají, (ii) právo na jejich opravu, (iii) právo na jejich vymazání, (iv) právo na omezení zpracování, (v) právo na přenositelnost údajů, (vi) právo podat námitku proti zpracovávání, (vii) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas bez toho, aby to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a podání námitky
Ve smyslu GDPR a Zákona Uživatel disponuje (i) právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeném na souhlase před jeho odvoláním. Pokud Uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro Zpracování osobních údajů (např. potřeba plnění smlouvy), Provozovatel zabezpečí bez zbytečného odkladu vymazání nebo anonymizaci osobních údajů ve smyslu GDPR a Zákona, (ii) právem na námitku, kdy na straně Uživatele existují konkrétní důvody, aby osobní údaje nebyly uchovávány. Námitka Uživatele bude opodstatněná tehdy, pokud její oprávněné důvody budou převažovat nad oprávněnými důvody Provozovatele. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy či když nám jejich zpracování ukládá zákon.

Jak nás můžete kontaktovat?
Dotazy týkající se zpracovávání osobních údajů Uživatel může pokládat Provozovateli elektronicky na e-mailovou adresu info@travon.cz nebo jiným preferovaným způsobem.

Závěrečná ustanovení
Vztahy Poskytovatele a Uživatele, které nejsou výslovně upravené v těchto podmínkách, se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky (bez ohledu na státní příslušnost uživatele), zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020.